Strona główna
Poland 1 | Poland 2 | World A-E | World F-N | World O-Z | Linki | Technika | Wydarzenia | Magazyn
Bibliografia | Kontakt
Ezequiel Mazariegos (Argentyna) Jorge Mónaco (Argentyna) Karlo Sosa (Argentyna) Daniel Tubio (Argentyna) Tony Peri (Australia) Duncan Waldron (Australia) David Tatnall (Australia) Paul d'Aubioul (Belgia) Wolfgang Thoma (Belgia) Leandro Bugni (Brazylia) Brawny Meireles (Brazylia) Branimir Fagarazzi (Chorwacja) Dubravko Graklić (Chorwacja) Ivica Kis (Chorwacja) Boris Stromar (Chorwacja) Thodoris Tzalavras (Cypr) Zdenek Bakstein (Czechy) Jiří Černohorský (Czechy) Stanislav Klváček (Czechy) Stanislav Sedlak (Czechy)

Fotografia otworkowa jest jeszcze jednym narzędziem, które mam do dyspozycji; to odmienny sposób osiągania moich zamierzeń. Jest w jej stosowaniu pewien element gry. Jest to sposób cofania się do źródeł. Jest intuicyjna i ekspresyjna. Zmusza do myślenia.
Dla niektórych ewolucja technologiczna pozostawiła za sobą ludzkie istnienia, denaturalizując akt fotografowania; fotografia otworkowa konfrontuje ten rodzaj technokratycznego myślenia. Ważnnym aspektem jest możliwość projektowania i konstruowania aparatów, która jest sposobem unikania kultury konsumpcyjnej, narzucanej przez przemysł fotograficzny.
Fotografia otworkowa ma ograniczenia, jak każdy system zresztą, ale ma jej własne niezastępowalne cechy, w których tkwi źródło jej siły. Zdjęcia otorkowe powstają przez małe otworki, co zapewnia im osobliwą miękkość. Mają perspektywę centralną, która nie istnieje w obrazach tworzonych przez optykę.
Fotografia otworkowa rejestruje czas w odmienny sposób. Konwencjonalne aparaty zamrażają czas; aparaty otworkowe utrwalają to co się dzieje przez dłuższy okres. Zdjęcia otworkowe nie rejestrują momentów czy sytuacji, one je generują.
Są pewne motywy, które chcę dokumentować stosując technikę otworkową; czuję się komfortowo fotografując tematy architektoniczne camerą obscurą, co rzadko ma miejsce w konwencjonalnej fotografii. Lubię także robić zdjęcia kobiecego ciała i natury.
Interesuje mnie głównie skromny dom i to zbudowany z prostych czy szlachetnych materiałów, jak glina czy kamień, które dzielą podobieństwo z naturą fotografii otworkowej.

Jorge Mónaco

"Pinhole photography is one more tool I have at my disposal, it's a different way of approaching my subject matter. There is something playful in its usage. It is a means of going back to the sources. It is intuitive and expressive. It is contemplative.
For some, the evolution of technology has left human beings behind, denaturalizing the photographic act; pinhole photography confronts this kind of technocratic thinking. An important aspect is the possibility of designing and constructing cameras, which is a way of not being subject to the consumer culture imposed by the camera industry.
Pinhole photography has limitations, as every system does, but it has its own irreplaceable features that are its source of strength. Pinhole images are formed by small circles that provide it with a peculiar softness. It has a central perspective, which optics does not confer to photographic images.
Pinhole photography registers time in a different way. Conventional cameras freeze time; pinhole cameras record what happens over a period of time. Pinhole images do not register moments or situations, they generate them.
There are several themes I like to document through the use of pinhole techniques; I feel comfortable photographing architectural themes with the camera obscura, something I rarely did with conventional photography. Also, I like take a pictures to the female body and nature.
I am primarily interested in humble dwellings and in those constructed with rustic or noble materials, such as clay and stone, which share an affinity with the nature of pinhole photography."

by Jorge Mónaco


Strona: [1]  2  3  4  5  6  
© 2008 Pinhole
Wszelkie prawa zastrzeżone